Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti
ZľavaDňa, s.r.o. pre portál www.zlavadna.sk

Spoločnosť ZľavaDňa, s.r.o., so sídlom: Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava, IČO: 50 415 221, DIČ: 2120319069, IČ DPH: SK 2120319069, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 112920/B, ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky www.zlavadna.sk, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky portálu www.zlavadna.sk.

Sprostredkovateľ prevádzkuje Stránku www.zlavadna.sk a umožňuje Poskytovateľovi, aby predával Kupóny prostredníctvom tejto Stránky. Sprostredkovateľ má s konkrétnym Poskytovateľom uzatvorený zmluvný vzťah s presne stanovenými podmienkami na sprostredkovanie predaja Kupónu, v ktorom Poskytovateľ akceptuje predaj Kupónu prostredníctvom Stránky. Poskytovateľ sa zaviazal, že bude akceptovať Klientmi predložené Kupóny. Platobné operácie za účelom úhrady ceny Kupónu sa realizujú medzi Klientom a Poskytovateľom prostredníctvom Sprostredkovateľa, ktorý je na základe zmluvy s Poskytovateľom na to oprávnený.

Článok I
Vymedzenie základných pojmov

Pokiaľ nie je v Ponuke alebo v Kupóne uvedené inak, majú nasledovné pojmy a skratky označené s veľkým začiatočným písmenom význam v ďalej uvedených definíciách:

 

 1. Sprostredkovateľ je spoločnosť ZľavaDňa,s.r.o., Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava, IČO: 50 415 221, DIČ: 2120319069, IČ DPH: SK 2120319069, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 112920/B. Sprostredkovateľ sprostredkováva predaj Kupónu zo strany Poskytovateľa  Klientovi na Stránke;
 2. Stránka je internetová stránka Sprostredkovateľa www.zlavadna.sk;
 3. Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a kúpi Kupón na Stránke;
 4. Poskytovateľ je osoba, ktorá predáva konkrétne Kupóny ponúkané na Stránke;
 5. Predmet sprostredkovania je sprostredkovanie predaja  Kupónu;
 6. Ponuka je ponuka predaja Kupónu uverejnená na Stránke. Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje Poskytovateľa, popis a opis Plnenia, hodnotu Kupónu, cenu Kupónu, percento zľavy, platobné podmienky, dobu platnosti Kupónu a podmienky použitia Kupónu. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť Ponuku, ako aj kedykoľvek zmeniť cenu Kupónu; 
 7. Kupón je potvrdenie o práve Klienta voči Poskytovateľovi, aby mu tento pri účtovaní ceny za Plnenie odpočítal odkonečnej ceny za Plnenie sumu a/alebo percento z celkovej ceny za Plnenie uvedené na Kupóne (tzv. zľava), a to za podmienok uvedených v Ponuke a /alebo na samotnom Kupóne, pričom kúpa Kupónu môže byť Poskytovateľovi preukázaná v elektronickej podobe; 
 8. Plnenie je tovar alebo služba uvedená v Ponuke alebo Kupóne; 
 9. Strany sú Sprostredkovateľ a Klient;
 10. Účet je účet Klienta zriadený na Stránke po zaregistrovaní Klienta; 
 11. Zariadenie je zariadenie (napríklad ubytovacie zariadenie, reštaurácia a pod.), v ktorom si Klient rezervuje službu;
 12. Rezervačný systém  je on-line elektronický rezervačný systém „Bookio“, pomocou ktorého si Klient rezervuje službu v Zariadení;
 13. Prevádzkovateľ Rezervačného systému je obchodná spoločnosť Creative Web, s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 47803/B, so sídlom Trnavské mýto 1, 831 03 Bratislava, IČO: 36 830 178, ktorá prevádzkuje Rezervačný systém;
 14. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Sprostredkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti Sprostredkovateľa a Klienta, popr. Poskytovateľa pri poskytovaní a využívaní služieb Sprostredkovateľa, pričom VOP sú zverejnenéa dostupné v elektronickej forme na Stránke.


Článok II
Objednávka a kúpa Kupónu

 1. Sprostredkovateľ zverejňuje na Stránke v určitých časových intervaloch (denných alebo iných intervaloch) Ponuky na Kupóny, ktorých kúpu si Klient môže objednať a ktoré si Klient môže kúpiť. 
 2. Ponuka Kupónu je aktívna jej zverejnením na Stránke.Trvanie Ponuky, t.j. možnosti zakúpiť Kupón je stanovené dohodou medzi Poskytovateľom a Sprostredkovateľom a Poskytovateľ ani Sprostredkovateľ sa nezaväzujú k žiadnej minimálnej dobe trvania Ponuky. Aktívnosť Ponuky, t.j.vznik záväzku Poskytovateľa vyplývajúceho z Kupónu, nie je limitovaná počtom Klientov, ktorí si Kupóny z tej ktorej Ponuky zakúpia, ak nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak. 
 3. Každý Klient si môže objednať ľubovoľný počet Kupónov, pokiaľ nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak. Avšak pri poskytovaní Plnenia zo strany Poskytovateľa bude zohľadnený vždy len jeden Kupón pri poskytovaní aktuálneho Plnenia (napr. pri návšteve reštaurácie nie je možné pri uhrádzaní jedného účtu uplatniť viac ako jeden Kupón, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak). Kupón je možné využiť iba jednorazovo, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.
 4. Objednávka Kupónu a  jeho následná kúpa sa realizuje iba  prostredníctvom Stránky, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou. Pri spôsoboch platby: VÚB internet banking, TatraPay, SporoPay,ČSOB internet banking, UniPlatba, VEBpay, OTP pay, Poštová banka internetbanking, obyčajnou platobnou kartou alebo kreditnou kartou (Cardpay) príde kupón na Váš účet a e-mail do 1 hodiny. Pre okamžité zaslanie kupónu je Klient povinný riadne dokončiť objednávku v banke až po návrat na stránku ZľavaDňa. Až vtedy náš systém dostane informáciu o platbe a zašle Klientovi kupón. 
 5. Momentom vyplnenia registračného formulára (pri nezaregistrovaných Klientoch) alebo vyplnením prihlasovacieho formulára na Stránke (pri Klientoch, ktorí majú zriadený Účet) Klient vlastne objednáva kúpu Kupónu (ďalej len „Objednávka“) a:
  • a.     Objednávka na kúpu Kupónu sa stáva záväznou až momentom uhradenia  ceny za Kupón Klientom postupom uvedeným na Stránke. Klient má právo zaplatiť za Kupón do ukončenia Ponuky alebo do jej vypredania.  Do uhradenia ceny za Kupón nevzniká Klientovi právo na vydanie Kupónu.
  • b.    Súhlasí s ustanoveniami VOP platnými v čase Objednávky ako aj s podmienkami Ponuky;
 6. Sprostredkovateľ je poverený od Poskytovateľa na preberanie ceny za Kupón. 
 7. Pripísaním ceny za Kupón na účet Sprostredkovateľa, sa kúpa Kupónu zrealizuje. 
 8. Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe Kupónu vydáva ako ich predajca Poskytovateľ. Klient berie na vedomie, že Sprostredkovateľ je len Sprostredkovateľom, nie je predajcom či poskytovateľom Plnenia či Kupónu.
 9. V prípade, ak Klient vystupuje pri kúpe Kupónu v postavení zdaniteľnej osoby t.j. obstaráva kupón na účely podnikania má nárok na obdržanie daňového dokladu od Poskytovateľa. Klient má povinnosť oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi ihneď po zakúpení kupónu na emailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v Ponuke. V oznámení v zmysle predchádzajúcej vety Klient uvedie svoje fakturačné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH miesto podnikania), číslo Kupónu a dátum úhrady Kupónu. Poskytovateľ nemá zákonnú povinnosť vystavovať daňové doklady – v zmysle zákona o DPH (222/2004 Z.z.) – fyzickým osobám nepodnikateľom.
 10. V prípade, ak sa na aktiváciu Ponuky vyžaduje objednanie a kúpa Kupónu určitým počtom Klientov, a tento počet sa počas doby trvania Ponuky nedosiahne, Objednávka a/alebo kúpa Kupónu sa zruší. Uhradené ceny za Kupóny, pri ktorých nedošlo k aktivácii Ponuky, budú Klientovi vrátené na účet, z ktorého zrealizoval uhradenie ceny za Kupón, a  to do 15 dní od zrušenia kúpy Kupónu.
 11. Sprostredkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy zo strany Klienta.
 12. Záväzky vyplývajúce z kúpy Kupónu sa považujú za splnené poskytnutím Plnenia zo strany Poskytovateľa Klientovi s využitím Kupónu alebo neuplatnením Kupónu zo strany Klienta v dobe platnosti Kupónu.
 13. Právne následky vyplývajúce z kúpy Kupónu pominú v prípade, ak bude Sprostredkovateľovi doručený príkaz na začatie exekúcie voči Poskytovateľovi alebo príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky Poskytovateľa voči Sprostredkovateľovi, pričom Sprostredkovateľ ešte neuhradil Poskytovateľovi cenu za Kupón alebo časť ceny za Kupón.

 


Článok III
Práva a povinnosti

 1. Sprostredkovateľ najneskôr do 48 hodín od pripísania cenyza Kupón na bankový účet Sprostredkovateľa, doručí Kupón Klientovi predovšetkým do schránky Klienta k Účtu na stránke www.zlavadna.sk a tiež odošle Kupón elektronickou formou na mailovú adresu Klienta, ktorá bola uvedená v registračnom alebo prihlasovacom formulári. Kupón sa považuje za doručený, keď je prijatý na Účet na stránke www.zlavadna.sk vytvorený k mailovej adrese, ktorá bola zadaná pri objednávke. 
 2. Kupón (v tlačenej podobe resp. v  elektronickej podobe) je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z Kupónu. 
 3. Sprostredkovateľ poskytuje Poskytovateľovi zoznam Kupónov za účelom vykonania možnej kontroly predloženého Kupónu zo strany Klienta Poskytovateľovi, s čím Klient súhlasí. 
 4. Klient je oprávnený použiť Kupón iba za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej Ponuke, v Kupóne a prípadne v inštrukciách doručených Klientovi spolu s Kupónom. Doba platnosti Kupónu je vždy priamo uvedená na Kupóne. 
 5. Ak Ponuka alebo Kupón stanovujú potrebu dojednania termínu medzi Poskytovateľom a Klientom na poskytnutie Plnenia (napríklad deň a hodinu rezervácie u Poskytovateľa stravovacej služby), Klient si dohodne spôsobom uvedeným v Ponuke alebo v Kupóne (telefonicky, mailom a pod.) termín využitia Kupónu.
 6. Po uplynutí doby platnosti Kupónu stráca Klient nárok na poskytnutie práva vyplývajúceho z Kupónu (na tzv. zľavu) bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za Kupón.
 7. Klient súhlasí, aby mu Sprostredkovateľ posielal na jeho email maily ako nástroj priameho marketingu. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je Klient oprávnený kedykoľvek odvolať.
 8. Klient berie na vedomie, že texty, fotografie, grafické diela, počítačové programy a ďalšie prvky, ktoré sú súčasťou obsahu Stránky alebo Rezervačného systému alebo sú dostupné v rámci služby môžu byť jednotlivo a/alebo ako celok  chránené autorským právom(ďalej spoločne len ako „autorské diela“). Databázy dostupné v rámci Stránky alebo Rezervačného systému sú ďalej chránené zvláštnym právom zriaďovateľa databázy. Ak nie je s Poskytovateľom písomne dohodnuté inak, môže k oprávnenému použitiu autorských diel dôjsť len v rozsahu a spôsobmi stanovenými rozhodným právnym poriadkom. Najmä nie je Klientovi dovolené použitie autorských diel vo forme ich rozmnožovania (kopírovania) za účelom dosiahnutia priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu a ďalej ich použitie vo forme rozširovania, požičiavania, vystavovania či zverejňovania diela verejnosti (vrátane zverejňovania verejnosti prostredníctvom internetu), či vo forme neoprávneného použitia databáze.


Článok IV
Zodpovednosť Sprostredkovateľa a Poskytovateľa

 1. Poskytovateľ ako dodávateľ Kupónu ako aj dodávateľ Plnenia je zodpovedný:
  • a.    za kvalitu a rozsah Plnenia,
  • b.    za dodanie Plnenia,
  • c.    za naplnenie práv Klienta z Kupónu,
  • d.    za pravdivosť a úplnosť Ponuky a
  • e.    za plnenie všetkých práv Klienta vyplývajúcich Klientovi z platných právnych predpisov, a to tak v súvislosti s kúpou Kupónu ako aj v súvislosti a poskytovaním Plnenia.
 2. Sprostredkovateľ nezodpovedá za veci podľa bodu 1 tohto článku, čo Klient berie na vedomie. Sprostredkovateľ zodpovedá len za riadne a včasné dodanie Kupónu spôsobom podľa týchto VOP.
 3. Sprostredkovateľ upozorňuje, že niektoré Plnenia, ktoré môžu byť poskytnuté na základe Kupónu, môžu byť nebezpečné (ako napríklad adrenalínové športy a pod.) a je plne na uvážení Klienta, či o Plnenie prejaví záujem.
 4. Sprostredkovateľ ani Poskytovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie Kupónu a nie sú ani povinní poskytnúť Klientovi náhradný Kupón. 

 


Článok V
Podmienky reklamácie

 1. V prípade, ak Klient v lehote podľa týchto VOP neobdrží Kupón, alebo Kupón obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v Ponuke, Klient je oprávnený vady reklamovať u Sprostredkovateľa, a to buď e-mailom na adresu: podpora@zlavadna.sk alebo vyplnením reklamačného online formulára alebo písomne na adresu sídla Sprostredkovateľa.
 2. Ak Klient uplatní reklamáciu podľa bodu 1., Sprostredkovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť Klienta o jeho právach; na základe rozhodnutia Klienta, ktoré z týchto práv Klient uplatňuje, je Sprostredkovateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Klient právo od zmluvy odstúpiť.
 3. V prípade vád tovaru dodaného na základe Kupónu zo strany Poskytovateľa alebo vád poskytnutej služby na základe Kupónu zo strany Poskytovateľa, je potrebné, aby Klient tieto vady reklamoval priamo u Poskytovateľa, ktorý Klientovi dodal tovar alebo poskytol službu v zmysle Kupónu.
 4. V prípade, že Klient (kupujúci - spotrebiteľ) nebol spokojný s vybavením reklamácie Sprostredkovateľom alebo keď sa Klient (kupujúci - spotrebiteľ) obrátil na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Sprostredkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Sprostredkovateľ porušil jeho práva, má Klient (kupujúci - spotrebiteľ) právo obrátiť sa na Sprostredkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Sprostredkovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Klient (kupujúci - spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27" resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Klient (kupujúci - spotrebiteľ) je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.


Článok VI
Odstúpenie od kúpy, zánik Objednávky, kúpy Kupónu

 1. Klient je oprávnený odstúpiť od kúpy Kupónu bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia Kupónu elektronickou formou, pokiaľ kupón nebol použitý. Ak si Klient kúpi Kupón, na základe ktorého mu má byť poskytnuté Plnenie, ktoré sa má uskutočniť pred uplynutím doby na odstúpenie podľa prvej vety tohto ustanovenia, je Klient oprávnený odstúpiť od kúpy Kupónu bez uvedenia dôvodu len do momentu začiatku Plnenia (napr. do začiatku divadelného predstavenia) Odstúpenie od kúpy v zmysle prvej vety je možné uplatniť automaticky cez storno formulár po prihlásení sa do svojho konta alebo písomne e-mailom z e-mailovej adresy z ktorej bol Kupón objednaný na adresu podpora@zlavadna.sk, pričom v správe musí byť identifikovaná Ponuka a počet Kupónov, od kúpy ktorých chce klient odstúpiť . Klientovi bude vrátená platba späť na účet z ktorého bola platba evidovaná.
 2. V prípade, že Klient neuhradí cenu za Kupón v lehote podľa týchto VOP, Objednávka a právo na kúpu Kupónu bez ďalšieho zanikajú.
 3. Sprostredkovateľ má právo stiahnuť Ponuku zo Stránky, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený v Ponuke je nesprávny, neúplný alebo chybný alebo má Ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak bola medzičasom vykonaná  kúpa Kupónov vo vzťahu k takejto Ponuke, tie sa rušia, pričom Klient berie na vedomie a súhlasí, že v tomto prípade cenu za Kupón ním uhradenú mu vráti buď Poskytovateľ, pričom toto plnenie je povinný Klient od Poskytovateľa prijať, alebo Sprostredkovateľ. Klient je oprávnený vrátenie ceny za Kupón vymáhať vždy len od Poskytovateľa. Cena za Kupón bude Klientovi vrátená do 14 dní od stiahnutia Ponuky zo Stránky,a to na účet Klienta, z ktorého vykonal predmetnú úhradu. 

 

Článok VII
Rezervácia prostredníctvom Rezervačného systému

 1. Klient si môže rezervovať miesto v Zariadení prostredníctvom on-line formulára Rezervačného systému, prístupného na Stránke.
 2. Prevádzkovateľ Rezervačného systému prostredníctvom Rezervačného systému poskytuje Klientom možnosť, aby si prostredníctvom neho zabezpečili rezerváciu potrebného miesta v nimi vybranom Zariadení.
 3. Prevádzkovateľ Rezervačného systému zodpovedá za to, že rezervácia vykonaná v Rezervačnom systéme bude v ňom zaznačená a Zariadenie, ktorej sa týka, bude mať možnosť sa prostredníctvom Rezervačného systému bezodkladne o nej dozvedieť.
 4. Klient najskôr vyplní všetky príslušné údaje v rezervačnom formulári Rezervačného systému.
 5. Ako náhle Klient vyplní rezervačný formulár a potvrdí rezerváciu kliknutím na tlačidlo „Rezervovať“ alebo „Potvrdiť rezerváciu“, je rezervácia považovaná pre Klienta za záväznú. Následne rezervačný systém zašle Klientovi informatívny e- mail s potvrdením rezervácie. Momentom kliknutia na tlačidlo „Rezervovať“ alebo „Potvrdiť rezerváciu“ sa pre Klienta stávajú záväznými aj tieto VOP a podmienky užívania služby Rezervačného systému v nich uvedené.
 6. Klient berie na vedomie, že Zariadenie je oprávnené rezerváciu kedykoľvek zmeniť alebo úplne zrušiť. V takom prípade bude Klient vyrozumený e-mailom o tejto zmene/zrušení a bude Klientovi zaslaný e-mailom kontakt do Zariadenia.
 7. Klient berie navedomie, že Prevádzkovateľ Rezervačného systému ani Sprostredkovateľ nezodpovedná za:
  • a.    to, že Zariadenie rezerváciu vykoná, t.j. zabezpečí potrebné miesto a následne poskytne služby, za to zodpovedá samotné Zariadenie,• funkčnosť dátovej siete Klienta a Zariadenia, funkčnosť verejnej dátovej siete, funkčnosť hardwarového vybavenia Klienta, za stav programového vybavenia Klienta, ako ani za prípadné zásahy tretích osôb do programového vybavenia Klienta,
  • b.    za neposkytnutie služby Rezervačného systému, v prípadoch výpadku dodávky elektrickej energie, výpadku dátovej siete, iných porúch spôsobených tretími osobami alebo zásahom vyššej moci.
 8. Klient berie na vedomie, že Prevádzkovateľ Rezervačného systému je oprávnený zabrániť vo vykonaní rezervácie cez Rezervačný systém Klientovi, ktorý predtým podstatným spôsobom tieto VOP pri využívaní Rezervačného systému porušil. Podstatným porušením je aj nevyužitie rezervácie.
 9. Pri rezervácii je Klient povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené Klientom v rezervačnom formulári sú preto pre účely týchto VOP považované za správne, pravdivé a úplné.
 10. Klient nie je oprávnený v rámci používania Rezervačného systému používať mechanizmy, nástroje, programové vybavenie alebo postupy, ktoré majú alebo by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku Rezervačného systému, bezpečnosť Internetu či ďalších užívateľov Internetu.
 11. Klient je povinný vyvarovať sa všetkých činností smerujúcich k tomu, aby bola znemožnená alebo obmedzená prevádzka servera Prevádzkovateľa Rezervačného systému a Sprostredkovateľa, na ktorom je služba Rezervačného systému prevádzkovaná, alebo realizovať iné útoky na tento server, ani nesmie byť pri takejto činnosti nápomocný tretej osobe či tretie osoby pre tento účel používať. Klient tiež nesmie server Prevádzkovateľa Rezervačného systému a Sprostredkovateľa, na ktorom je Rezervačný systém realizovaný, zaťažovať automatizovanými požiadavkami.
 12. V prípade akejkoľvek vady poskytnutia služby Rezervačného systému, t.j. najmä v situácii pokiaľ rezervácia bola vykonaná, ale dotknuté Zariadenie sa o nej cez Rezervačný systém nedozvedelo, alebo nebol doručený potvrdzovací mail a pod., je Klient oprávnený oznámiť túto vadu cez e-mail: rezervacie@bookio.sk, a to do 3 dní od kedy ich zistil, najneskôr do 48 hodín od vtedy kedy bol stanovený termín rezervácie v Zariadení.


Článok VIII
Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov

 1. Klient poskytuje Sprostredkovateľovi ako prevádzkovateľovi osobné údaje slobodne a dobrovoľne, a to v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Klienta v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska, a to za účelom prevádzkovania Stránky, najmä však za účelom predaja Kupónov a na marketingové a reklamné účely Poskytovateľa a Sprostredkovateľa. V prípade, ak niektoré poskytnuté osobné údaje nie sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, vyhlasuje Klient, že bol na túto skutočnosť upozornený a súhlasí aj so spracúvaním týchto údajov.
 2. Klient berie na vedomie, že Prevádzkovateľ Rezervačného systému ako sprostredkovateľ v zmysle ustanovenia § 4 ods.2 písm. d) Zákona o ochrane osobných údajov, spracúva osobné v rámci Rezervačného systému údaje Klienta ako dotknutej osoby v mene Sprostredkovateľa, a to na účel uvedený podľa bodu 1. tohto článku VOP.
 3. Klient súhlasí s tým, aby Sprostredkovateľ osobné údaje Klienta v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto bydliska, poskytoval a sprístupňoval Poskytovateľom, od ktorých si Klient kúpi Kupón, a to za účelom poskytnutia Plnenia v zmysle Kupónu, ako aj na marketingové a reklamné účely Poskytovateľa. Sprostredkovateľ informoval Klient, že bez jeho súhlasu s poskytnutím osobných údajov podľa predchádzajúcej vety, nie je možné poskytnúť Plnenie v zmysle Kupónu.
 4. Klient súhlasí so zasielaním informácií a noviniek zo strany Sprostredkovateľa a Poskytovateľa súvisiacich so službami Sprostredkovateľa či Poskytovateľa na adresu Klienta.
 5. Súhlas Klienta podľa bodu 1. a 3. tohto článku platí až do doby, kým tento súhlas Klient neodvolá. Súhlas možno odvolať písomne alebo e-mailom.
 6. Poučenie dotknutej osoby (Klienta) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: Dotknutá osoba (t.j. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva prevádzkovateľ informačného systému v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobne údaje o nej spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhy až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presne informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov; blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba ma ďalej právo u prevádzkovateľa písomne namietať voči: spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu; využívaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku; poskytovaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba má ďalej právo: u prevádzkovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracovaniu jej osobných údajov bez jej súhlasu, aj keď sa súhlas v zmysle § 10 ods. 3 písm. a), e), f) a g) zákona o ochrane osobných údajov nevyžaduje, a to vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a pravom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; u prevádzkovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov; pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu pre ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba. Nakoľko dotknutá osoba nemá povinnosť svoje osobne údaje prevádzkovateľovi poskytnúť, je oprávnená svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Prevádzkovateľ si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon. Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje manuálne a/alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky, a to prostredníctvom oprávnených osôb. Spracovaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, vrátane ich získavania, zhromažďovania, šírenia, zaznamenávania, usporadúvania, prepracúvania alebo menenia, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničného prenosu, poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania. Prevádzkovateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov, sú však povinní tieto údaje zabezpečiť pred zneužitím alebo poškodením v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.


Článok IX
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1.  Sprostredkovateľ  zverejňuje VOP na Stránke.
 2. Zmluvné vzťahy medzi Sprostredkovateľom a Klientom vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
 3. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia Všeobecnými Obchodnými Podmienkami Poskytovateľa a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) v znení neskorších predpisov.
 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 25.5.2018.

Radi Vám poradíme

podpora@zlavadna.sk

02/3211 7675

Počas pracovných dní Pondelok - Štvrtok od 08:00 do 22:00, Piatok od 08:00 do 17:00